Communicatie-ondersteuning

In praktisch opzicht ondersteunt ReputatieLoods u op de volgende gebieden:

Interim communicatiemanagement
ReputatieLoods is voor u beschikbaar als strategisch reputatieklankbord. We kunnen ook voor u inspringen als interim vervanger van uw communicatiedirecteur- of manager, en bij communicatie- en reputatieprojecten met een kop en een staart. Denk daarbij aan een overname- of fusietraject, een reorganisatieproces, een verander- of verbeterproject, een issue of crisis en een (her)positioneringstraject.
ReputatieLoods voelt zich als een vis in het water in internationale omstandigheden, ongeacht of het een white collar of blue collar omgeving is.

Change Readiness Inventory©
Bereidt u een verander- of vernieuwingsproces voor, dan geeft ReputatieLoods u met de Change Readiness Inventory© voorafgaand, tijdens en na afloop van het proces helder inzicht in de benodigde interventies en behaalde resultaten.

De Change Readiness Inventory is een diagnose-instrument dat de kwaliteit van uw veranderproces in kaart brengt. Dat gebeurt door verschillende medewerkersgroepen uit uw bemanning te vragen naar hun persoonlijke mening over de mate waarin dat proces verloopt wat betreft aansturing, tempo, ondersteuning en borging.

De Change Readiness Inventory is een signaaltoets op basis waarvan u de essenties van de verandering expliciet en gemeenschappelijk maakt. Zodoende kunt u er een gerichte dialoog met medewerkers over aangaan.

Doel van de Change Readiness Inventory is om te komen tot gerichte en daarmee effectievere interventies in het veranderproces. Deze tool geeft u inzicht in:

  • De fasen die in een succesvol en duurzaam veranderingsproces belangrijk zijn;
  • De mate waarin deze verschillende fasen van het veranderingsproces goed worden doorlopen;
  • De interventiemogelijkheden binnen de verschillende fasen van het veranderingsproces;
  • De wijze waarop de diverse groepen medewerkers (directie, midden-management en overige medewerkers), al dan niet uitgesplitst per locatie of eenheid, de voortgang van het veranderingsproces ervaren.

De Change Readiness Inventory geeft u dus een diagnose van de kwaliteit van het veranderingsproces. Hiermee heeft u waardevolle informatie beschikbaar die kan dienen als vertrekpunt of als (tussentijdse) evaluatie om het veranderingsproces succesvol vorm te geven. Tegelijkertijd vormt de tool een op zich zelf staande procesinterventie die is gericht op het betrekken van brede groepen medewerkers, door hun ervaring en beleving van het veranderingsproces serieus te nemen.
ReputatieLoods is gelicenseerd om de Change Readiness Inventory voor u uit te voeren.

Interne- en verandercommunicatie
Uw collega’s zijn het uithangbord van uw organisatie. Zij bepalen vaak de persoonlijke indrukken die belanghebbenden en belangstellenden van uw organisatie krijgen. Een reden temeer om hun goed bij uw organisatie te betrekken en de dialoog met hen gaande te houden, ook via interne social media. Want zonder hun persoonlijke identificatie met de organisatie zal hun bijdrage aan uw organisatiedoelstellingen per definitie beperkt zijn.

Effectieve interne communicatie draagt bij aan de betrokkenheid van medewerkers en wordt alom erkend als indicator voor financieel succes. Betrokkenheid leidt tot het aanblijven van uw medewerkers, ook de beste. Dat betekent behoud van de opgebouwde kennis binnen uw organisatie. En het vermijdt hoge kosten van vertrek, werving, selectie en training van - te veel - nieuwe mensen.

Het schetsen van duidelijke context bij de te varen koers of bij veranderingen is een van de speerpunten van interne communicatie. Mensen dragen persoonlijk beter bij als ze begrijpen welke route de organisatie volgt, en waarom.
Daarnaast helpen we directeuren en managers om goed met hun medewerkers te communiceren over richting en verandering. Of het nu gaat over strategie, cultuurverandering, rebranding, reorganisaties, fusies, ontslagrondes, herstructureringen: er is altijd een goede dialoog maakbaar. En constructieve dialogen dragen bij aan uw reputatie, zowel intern als extern.

Kernboodschappen
Organisaties hebben veel zinnigs te vertellen, vinden ze. Echter, in de kakofonie van deze moderne wereld moet uw boodschap spot on zijn. Echte aandacht krijgt u namelijk pas als uw gehoor uw boodschap relevant vindt. Dat vraagt om een doordachte balans tussen inside-out en outside-in redeneren én formuleren.

Wat bij communicatie het verschil maakt, is een set van treffend en gebalanceerd geformuleerde kernboodschappen. Afgeleid van uw corporate positionering en relevant in de beleving van belangstellenden, zowel binnen als buiten uw organisatie.
Goede kernboodschappen zijn zowel breed als diep toepasbaar. Zodoende dragen ze bij aan consistentie, zowel in offline als online media. Ze verhelderen gewoon de communicatie– zo simpel is het.

Bij het formuleren van kernboodschappen hanteren we vaak de Message House methodologie.

Media- en presentatietraining
Mooi als u weet wat u te zeggen hebt. Maar hoe brengt u dat trefzeker over in een interview met een journalist, of tegenover een publiek? En willen die eigenlijk wel weten wat u te vertellen hebt?

In een veilige omgeving trainen we u om professioneel om te gaan met pers en publiek. Uw boodschap, uw representatie, uw lichaamstaal, uw intonatie, uw interactie met uw publiek – het komt allemaal aan bod in interview- en presentatiesimulaties.

En telkens bespreken we de video-opnamen en brengen we samen verfijningen aan die bij ú passen. Zodat u zich zeker voelt als u tegenover journalisten komt te staan. En als u een verhaal overtuigend wilt overbrengen op een groep mensen.

Issues en crises
Een issue is in deze mondige wereld snel geboren en kan uitmonden in een crisis als u het niet goed managed. We zien met grote regelmaat voorbeelden van reputatieschade die dat tot gevolg heeft, en waarbij verspreiding via het internet bovendien vaak een grote rol speelt. Adequaat actie ondernemen is een must om escalatie van een issue te voorkomen. Voorbereiding op eventualiteiten is net zo essentieel.

ReputatieLoods biedt gerichte ondersteuning in geval van issue of crisis. In de voorbereidende fase is dat onder meer het in kaart brengen van potentiële issues, het formuleren van genuanceerde responsstrategieën en het bouwen van issue- of crisiscommunicatieprocedures en -manuals. Trainingen aan de hand van levensechte praktijkvoorbeelden bereiden u voor op wat kan komen en hoe snel, óók online.
Ook tíjdens een cruciaal issue of een crisis staan we u met raad en daad terzijde.