Verandering

Crises, reorganisaties, fusies, ontslagrondes, strategiewijzigingen, herstructureringen, acquisities. De tijden en getijden veranderen - en dat zal zo nog wel even doorgaan. Het is bekend dat organisaties die snel en adequaat inspelen op veranderingen, over het algemeen de wind in de zeilen krijgen. De wijze waarop uw organisatie zelf een verandering inzet en doorvoert - én hoe u er over communiceert - hebben grote invloed op uw reputatie.

Als u denkt een belangrijke verandering snel te kunnen doorvoeren, dan krijgt u zeker tegenwind. Van uw eigen bemanning, en vaak ook van buitenstaanders. Anderzijds: als u een verandering professioneel en communicatief implementeert, kan dat uw reputatie juist versterken.

Bij het begeleiden van veranderprocessen gebruiken we onder meer het beproefde verandermodel van Harvard-professor John Kotter. Dat voorziet in 8 stappen om veranderingen wérkelijk effectief door te voeren, zodanig dat ze ook echt beklijven binnen uw organisatie.

Tussentijds inzicht in het verloop en de resultaten van veranderprocessen biedt u de mogelijkheid om scherp te sturen en eventueel zeil bij te zetten. Zulk inzicht biedt de Change Readiness Inventory© u. Dat is een tool die u in de beginfase en tijdens het veranderproces laat zien waar u kunt bijsturen en die u na afloop helder inzicht geeft in de behaalde resultaten. Zo maakt u veranderingen en vernieuwingen aantoonbaar effectief.

ReputatieLoods ziet veranderingen als kansen om uw reputatie te bestendigen of te verbeteren.