Strategiewijzigingen, herstructureringen, acquisities, fusies en reorganisaties. De tijden en getijden blijven veranderen. Organisaties die doordacht en adequaat inspelen op veranderingen in hun omgeving, krijgen gemakkelijker de wind in de zeilen.

De manier waarop je organisatie zelf een verandering inzet en doorvoert - én hoe je er over communiceert - hebben grote invloed op de reputatie. Als je een belangrijke verandering onbedachtzaam doorvoert, dan kun je rekenen op tegenwind. Van de eigen bemanning, en vaak ook van de 'stuurlui' aan de wal. Anderzijds: als je een verandering professioneel en communicatief voorbereidt en implementeert, kan dat de reputatie juist versterken.

“Veranderingen zijn kansen om de reputatie te bestendigen of te verbeteren.”

Bij het begeleiden van verander- en verbeterprocessen hanteer ik onder meer het beproefde verandermodel van Harvard-professor John Kotter. Dat voorziet in 8 stappen om veranderingen wérkelijk effectief door te voeren, zodanig dat ze ook echt beklijven binnen de organisatie. Tussentijds inzicht in het verloop en de resultaten van veranderprocessen biedt de mogelijkheid om scherp te sturen en eventueel zeil bij te zetten.
Zulk inzicht biedt de Change Readiness Inventory®. Dat is een tool die in de beginfase én tijdens het veranderproces laat zien waar je kunt bijsturen en die na afloop helder inzicht geeft in de behaalde resultaten. Zo maak je veranderingen en vernieuwingen aantoonbaar effectief.
De Change Readiness Inventory® is een diagnose-instrument dat de kwaliteit van het veranderproces in kaart brengt. Dat gebeurt door verschillende medewerkersgroepen uit de bemanning van de organisatie te vragen naar hun persoonlijke mening over de mate waarin dat proces verloopt wat betreft aansturing, tempo, ondersteuning en borging.
De Change Readiness Inventory is een signaaltoets op basis waarvan we de essenties van de verandering expliciet en gemeenschappelijk maken. Zodoende kun je er ook een gerichte dialoog met medewerkers over aangaan.
Opdrachten
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram